فیبرهای گیاهی

Soya Fiber

Soya Fiber

Bamboo  fiber mesh size- 50

Bamboo fiber mesh size- 50

BamBoo fiber  mesh size- 400

BamBoo fiber mesh size- 400

50 -Wheat fiber mesh size

50 -Wheat fiber mesh size

Wheat fiber mesh size- 200

Wheat fiber mesh size- 200imix imix