افزایش shelf life محصول با استفاده از ترکیبات طبیعی (1)

ایجاد طعم دلپذیر در محصول (9)

جلوگیری از افزایش بار میکروبی محصول طی مدت ماندگاری (3)

جلوگیری از جداشدن سوخاری از سطح گوشت حین پخت (1)

جلوگیری از خیس شدن سوخاری طی مدت ماندگاری محصول (1)

حفظ لطافت محصول پس از سرد شدن به واسطه حفظ آب در بافت گوشت (2)

کاهش قیمت محصول (1)