دیتاشیت

فلوچارت و نحوه استفاده Bakers guard

Dosage- میزان و نحوه مصرف

دوز مصرف: 0.1 الی 0.2 درصد بر پایه میزان آرد محصول، محصول مورد نظر با آرد و سایر مواد خشک ترکیب و پروسه را ادامه دهید. 

اطلاعات تضمین سلامت مصرف کننده:

تصویر قبل از استفاده از محصول

تصویر قبل از استفاده از محصول

تصویر بعد از استفاده از محصول

تصویر بعد از استفاده از محصول

عکس قبل از استفاده از محصول

عکس بعد از استفاده از محصول