استيك‌های گوشتی (14)

انواع جوجه كباب تازه و منجمد (12)

كباب‌های گوشت قرمز (16)

كتف و بال كبابی (17)