افزایش shelf life محصول با استفاده از ترکیبات طبیعی (1)

ایجاد طعم دلپذیر در محصول (5)

جلوگیری از آب انداختگی بافت محصول پس از پخت (4)

جلوگیری از افزایش بار میکروبی محصول طی مدت ماندگاری (3)

جلوگیری از جداشدن سوخاری از بافت محصول (2)

جلوگیری از خیس شدن سوخاری طی مدت ماندگاری محصول (4)

حذف بوی نامطبوع (2)

کاهش قیمت محصول (2)