ایجاد بافت لطیف و آبدار (6)

بهبود احساس جویدنی و کیفیت بافت محصول (4)

بهبود فرم پذیری محصول (7)

توسعه پروفایل طعمی محصول (6)

جلوگیری از جدا شدن سوخاری از سطح گوشت (4)

حفظ لطافت محصول پس از سرد شدن آن (6)

رفع کدری و زردی بافت محصول (1)

کاهش آب انداختگی بافت محصول پس از پخت (4)

کاهش قیمت تمام شده محصول (5)