ایجاد بافت لطیف و آبدار (6)

بهبود احساس جویدنی و کیفیت بافت محصول نهایی (4)

بهبود فرم پذیری محصول نهایی (8)

توسعه پروفایل طعمی محصول نهایی (5)

جلوگیری از جدا شدن سوخاری از سطح گوشت (4)

حفظ لطافت محصول پس از سرد شدن (6)

رفع کدری و زردی بافت محصول (1)

کاهش آب انداختگی محصول پس از مرحله پخت (4)

کاهش قیمت محصول نهایی (5)