ایجاد بافت لطیف و آبدار (7)

بهبود احساس جویدنی، کیفیت بافت (7)

بهبود فرم پذیری محصول (11)

توسعه پروفایل طعمی محصول (4)

حفظ لطافت محصول پس از سرد شدن (10)

رفع کدری و زردی بافت محصول (2)

کاهش قیمت محصول (6)