ایجاد بافت لطیف و آبدار (4)

بهبود احساس جویدنی و کیفیت بافت (3)

بهبود فرم پذیری محصول (7)

حفظ لطافت محصول پس از سرد شدن (7)

کاهش بهای تمام شده و بهبود کیفیت محصول (3)