شنيتسل ماهی (15)

شنيتسل مرغ (17)

فيله مرغ سوخاری (7)

كراكت سيب زمينی (7)

كوردون بلو (16)

مرغ كنتاكی (4)

ميگو سوخاری (15)

ناگت‌ گوشت (9)

ناگت ماهی (14)

ناگت مرغ (17)