افزایش ماندگاری گوشت های فرآوری شده تاپینگ (2)

ایجاد طعم منحصر به فرد در بیس پیتزا (1)

جایگزین گوشت قرمز و گوشت مرغ در تاپینگ (2)

جلوگیری از آب و روغن انداختگی تاپینگ حین پخت (1)

جلوگیری از جداشدن تاپینگ از سطح پیتزا (1)

جلوگیری از ضایعات سس (1)

رفع تیرگی استیک های گوشت تاپینگ (1)

رفع خشکی، سفتی و کوچک شدن استیک های گوشتی تاپینگ پس از پخت (1)

طعم دهی استیک های گوشتی تاپینگ (8)

کاهش آماده سازی سس بیس پیتزا به کمتر از 5 دقیقه (1)

کاهش میزان کالری و افزایش ارزش تغذیه ای (1)