انواع پاسترامی (27)

بیکن (26)

ژامبون نیمه لوکس 60 تا 70 درصد (26)

ژامبون های لوکس (28)

سوسیس اقتصادی 40 تا 60 درصد (32)

سوسیس لوکس 80 تا 90 درصد (29)

سوسیس های نیمه لوکس و نیمه اقتصادی 60 تا 80 درصد (32)

عمل آوری لقمه نمایشی و کیورینگ (14)

فرآوری قطعات گوشت، مرغ و بوقلمون (28)

کالباس اقتصادی 40 تا 60 درصد (29)